השגחה מחדש על 'החפש המבוהל': קריאה בשיר "קראקס" ליעקב ביטון

דיון מורכב באמצעות שירה חברתית עכשווית תוכל בו בזמן להפקיע את ההקשרים ולחדור ליסודות הלאומיות כפי שנוסחו עוד במרכז אירופה. בסיום תהליך הפרשנות נייצר מחדש את שיווי משקל החברתי כהצבעה על אופק מחשבה רצוי, אשר מציעה הפואטיקה של יעקב ביטון כפי שמתבטאת בשיר "קראקס".