I like burekas in the morning

הרשימה "I like burekas in the morning" מאת נפתלי שם טוב, מתוך "תהודות זהות: הדור השלישי כותב מזרחית", תורגמה לערבית בבלוג (המוקדש לספרות עברית) של נאאל אלתוחי במצרים.