The ‘Yellow Badge’ corona demonstrations that twist Germany’s memory

ההפגנות בגרמניה נגד החיסונים, הסגר מלאות בתיאוריות קונספירציה, אך גם באנשים שרואים בזה שואה שנייה ולכן לובשים טלאי צהוב. אני טוען שזה סכנה גדולה ומכיל בתוכו נימים אנטישמיים.